Teknologi sebagai Pengupaya dalam Bilik Darjah di Malaysia

ditulis oleh:

FADZLIATON ZAINUDIN

Penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) serta perubahan dalam pengurusan dan pentadbiran (PdT) sekolah bukanlah satu fenomena yang baharu. Proses mentransformasi sekolah sebagai institusi pembelajaran yang direka semula secara sistemik dari segi amalan pengajaran dan pembelajaran (PdP) serta pengurusan dan pentadbiran sekolah (PdT) bagi menyediakan murid untuk menghadapi cabaran era teknologi maklumat telah bermula sejak Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor – MSC) ditubuhkan pada tahun 1996.  Dengan hasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020, kerajaan telah mengenal pasti keperluan untuk merekayasa sistem pendidikan negara. Transisi negara daripada sebuah ekonomi berasaskan produk kepada ekonomi berasaskan pengetahuan, memerlukan tenaga kerja yang berupaya mengeksploitasi ICT untuk mewujudkan peluang-peluang baharu ekonomi.  Justeru, konsep Sekolah Bestari dan Pembestarian Sekolah diperkenalkan sebagai  salah satu aplikasi perdana pada tahun 1997.

mydigitalmaker1Kini, Pembestarian Sekolah berada pada Gelombang 4: Konsolidasi dan Kelestarian (2011 – 2020) seharusnya telah mencapai tempoh kematangan setelah 17 tahun dilancarkan. Pada peringkat ini, sekolah-sekolah di Malaysia telah mempunyai budaya mengintegrasikan teknologi sebagai pengupaya dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (PdP) serta pengurusan dan pentadbiran (PdT) sekolah.  Aktiviti Pembestarian Sekolah memainkan peranan penting dalam usaha menjayakan Anjakan 7: Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran di Malaysia yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025.

Pencapaian Pembestarian Sekolah di semua sekolah-sekolah di Malaysia diukur melalui instrumen Smart School Qualification Standards (SSQS). Penilaian kendiri yang melibatkan lebih setengah juta respoden ini bertujuan untuk mengukur dan memastikan ekosistem sesebuah sekolah menerap dan mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam PdP dan PdT mencapai piawaian yang ditetapkan. Laporan Pembestarian Sekolah tahun 2016 mendapati bahawa 96.1% sekolah mencapai tahap bestari yang baik dengan mengamalkan pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat, meningkatkan kualiti PdP dan PdT serta mengayakan hasil pembelajaran murid melalui penggunaan ICT, menghasilkan modal insan yang berpengetahuan, kompeten, kreatif dan inovatif serta berjaya membentuk jati diri insan yang dinamik dan berdaya saing dalam kehidupan abad ke-21.

Perkembangan teknologi dunia yang pesat, yang dibawa oleh Revolusi Industri Ke-4 mengubah aspek kehidupan dalam semua bidang, ekonomi dan industri.  Justeru, kaedah dan reka bentuk PdP perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan persekitaran murid agar seiring dengan peredaran zaman. Ini merangkumi pengintegrasian kemahiran Abad ke-21 dan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam pelaksanaan kurikulum. Kemahiran ini merangkumi kreativiti, inovasi, komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, kerja berpasukan, keupayaan membuat keputusan, keupayaan membuat kajian dan penyelidikan, dan penyelesaian masalah.

Kemahiran Abad Ke-21 memberi peluang pembelajaran yang lebih meluas kepada murid.  Mereka bukan sahaja belajar tentang isi kandungan malah fokus kepada penjanaan ilmu dan penyelesaian masalah dalam dunia sebenar. Kemahiran Abad Ke-21 yang menekankan pembelajaran berpusatkan murid dapat diterapkan oleh guru melalui strategi pembelajaran yang berfokuskan kepada pembelajaran kendiri, kolaboratif, berasaskan projek, inkuiri-penemuan, penerokaan, masteri, penyelesaian masalah dan konstruktivisme.

Berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM), pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang berkesan dan berkualiti dapat memperkembangkan lagi potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan, antaranya melalui penggunaan sumber pendidikan yang berkesan bagi mengukuhkan pembelajaran murid. Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan, antaranya penggunaan ICT dan sumber pembelajaran berteraskan teknologi digital, memacu dan memperkukuh proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) untuk mengoptimumkan potensi murid menguasai Kemahiran Abad Ke-21.

Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha memastikan penyampaian perkhidmatan pendidikan berada pada tahap terbaik walaupun menghadapi kekangan-kekangan tertentu dari semasa ke semasa, antaranya dari segi kewangan, kemudahan infrastuktur, modal insan dan sumber pendidikan digital yang mencukupi. Bagi menangani cabaran ini, pelbagai inisiatif dirancang dan dilaksanakan dalam PPPM 2013 – 2025 untuk memastikan pembangunan keperluan infrasruktur sekolah dipenuhi bagi meningkatkan pelaksanaan pembelajaran kendiri dan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, bagi mempercepatkan transformasi sistem pendidikan, KPM juga bekerjasama dengan rakan perkongsian pintar, antaranya melalui inisiatif #mydigitalmaker yang dilancarkan oleh YAB Pmydigital-maker1erdana Menteri pada bulan Ogos lalu. Melalui inisiatif ini, pelbagai agensi,  industri, mahupun akademik bersatu dalam mengasah bakat murid sebagai pereka, penghasil atau pencipta digital yang dapat memenuhi keperluan ekonomi masa hadapan negara menerusi pengintegrasian kemahiran abad ke-21 dan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) seperti penerapan pemikiran komputasional dalam subjek sains komputer dalam kurikulum kebangsaan.

Advertisements