Bilik Darjah Abad ke-21?

ditulis oleh:

FADZLIATON ZAINUDIN

Perkembangan teknologi dunia yang pesat, yang dibawa oleh Revolusi Industri ke-4 mengubah aspek kehidupan dalam semua bidang, ekonomi dan industri.

bilik-darjah-2Justeru, kaedah dan reka bentuk PdP perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan persekitaran murid agar seiring dengan peredaran zaman. Ini merangkumi pengintegrasian kemahiran Abad ke-21 dan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) dalam pelaksanaan kurikulum. Kemahiran ini merangkumi kreativiti, inovasi, komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, kerja berpasukan, keupayaan membuat keputusan, keupayaan membuat kajian dan penyelidikan, dan penyelesaian masalah.

Kemahiran Abad Ke-21 memberi peluang pembelajaran yang lebih meluas kepada murid.  Mereka bukan sahaja belajar tentang isi kandungan malah fokus kepada penjanaan ilmu dan penyelesaian masalah dalam dunia sebenar.  Kemahiran Abad Ke-21 yang menekankan pembelajaran berpusatkan murid dapat diterapkan oleh guru melalui strategi pembelajaran yang berfoluskan kepada:

  1. Pembelajaran Kendiribilik-darjah-3
  2. Pembelajaran Kolaboratif
  3. Pembelajaran Berasaskan Projek
  4. Pembelajaran secara Inkuiri-Penemuan
  5. Penyelesaian Masalah
  6. Pembelajaran Masteri
  7. Konstruktivisme
  8. Pembelajaran Penerokaan

Strategi pembelajaran seperti di atas digariskan dalam Dokumen Standard dan Kurikulum Pentaksiran (DSKP) KSSR dan KSSM.

Berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM), pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang berkesan dan berkualiti dapat memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Bagi mencapai hasrat tersebut, guru haruslah memastikan:

1) penglibatan murid dalam aktiviti PdP bagi membolehkan pengajaran berkesan

2)  penguasaan pembelajaran murid dari segi kognitif, afektif dan psikomotor meningkat

3) hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran

4) perancangan dan persediaan yang rapi bagi bagi meningkatkan keberkesanan pengajaran

5) kaedah penyampaian yang berkesan bagi meningkatkan pencapaian objektif pelajaran

6) komunikasi yang mudah dan berkesan bagi mempercepatkan pemahaman murid dan menggalakkan pembelajaran murid

7) penggunaan sumber pendidikan yang berkesan bagi mengukuhkan pembelajaran murid

8) penilaian yang berterusan bagi meningkatkan keberkesanan PdP

9) kepelbagaian teknik menyoal bagi meningkatkan pemahaman dan kejelasan pelajaran serta memperkembangkan pemikiran kreatif dan kritis murid

10) penguasaan fakta dan konsep bagi membolehkan pelajaran disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat

11) pengurusan kelas yang cekap bagi mewujudkan suasana yang kondusif untuk keberkesanan p&p

12) pematuhan etika kerja dan amalan nilai positif bagi mewujudkan keyakinan dan kepercayaan murid terhadap guru

Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan, antaranya penggunaan ICT, berpotensi besar untuk memacu dan memperkukuh proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) untuk mengoptimumkan potensi murid dalam penguasaan Kemahiran Abad Ke-21.

bilik-darjah1Kesimpulannya, keberhasilan kompetensi dan Kemahiran Abad Ke-21 murid tidak tertakluk dan tidak terhad dalam bilik darjah sahaja, samada bilik darjah mempunyai kemudahan ICT yang baik mahupun tidak.

Walau bagaimanapun, komponen berikut termasuk kemudahan ICT dalam bilik darjah membantu meningkatkan kecekapan dan efisiensi pelaksanaan proses PdP Abad Ke-21.

Bil. Komponen Peranan
1. Murid Penguasaan:

·         Kemahiran Abad Ke-21

·         Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

2. Guru Pelaksanaan:

·         Strategi Pembelajaran Berpusatkan Murid

·         Elemen Merentas Kurikulum

3. Bilik Darjah Zon pembelajaran pelbagai guna (Multi-use learning zones):

·         Perabot mudah-alih

·         Akses Internet

·         Komputer / tablet

·         Projektor

·         Pencetak

·         Stesen untuk mengecas peranti (power plug / USB)

4. Kurikulum Berasaskan:

·         projek

·         teknologi

·         kolaboratif

·         jaringan hubungan (globally connected)

Advertisements