Sumber Pendidikan

ditulis oleh:

FADZLIATON ZAINUDIN

Pengenalan

Kualiti proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) dapat ditingkatkan melalui penggunaan sumber pendidikan yang baik, memudahkan pembelajaran dan menarik minat murid.  Penggunaan sumber pendidikan secara terancang dan teratur akan menjadikan proses PdP lebih bermakna dan berkesan, membantu guru menerangkan sesuatu konsep dengan lebih mudah dan menarik serta membantu murid memahami perkara yang dipelajari dan seterusnya berkemahiran mengurus pembelajaran mereka secara proaktif dan bertanggungjawab.

Justeru, guru perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran teknologi pendidikan supaya dapat memilih, mengurus, mengguna dan menilai sumber pendidikan untuk meningkatkan keberkesanan PdP. Teknologi Pendidikan merupakan satu bidang dan amalan etika yang dipraktikkan untuk memudahcara dan meningkatkan keberkesanan PdP melalui penghasilan, penggunaan dan pengurusan sumber pendidikan dan proses teknologi yang sesuai.

Definisi Sumber Pendidikan

Koleksi bahan dan media dalam pelbagai format yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. Secara ringkasnya, sumber pendidikan ini dibahagikan kepada kepada dua, iaitu bahan cetak, bahan bukan cetak dan bahan digital.

Bahan cetak terdiri daripada buku-buku fiksyen, buku-buku bukan fiksyen, kamus, majalah, jurnal, laporan tahunan, surat khabar, risalah, brosur dan sebagainya.

Bahan bukan cetak pula merangkumi radio, kaset, CD, DVD, filem, kit permainan, model, realia, bahan digital, glob, specimen, replika dan sebagainya.

Bahan digital meliputi dokumen dan media dalam format digital

Ciri-ciri  Sumber Pendidikan yang Berkesan

 • Membantu guru dan murid  menjalani proses PdP dengan lebih berkesan
 • Penggunaan  sumber pendidikan dirancang dalam tiga peringkat iaitu sebelum, semasa dan selepas
 • Sumber pendidikan memenuhi keperluan kurikulum untuk mencapai objektif dan peringkat perkembangan PdP
 • Sumber pendidikan dipilih berdasarkan kos,  masa dan teknologi yang sesuai untuk mengoptimum PdP
 • Sumber pendidikan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dari segi topik dan objektif PdP, latar belakang dan strategi pembelajaran murid, saiz kelas dan keadaan fizikal bilik darjah
 • Sumber pendidikan yang dipilih menarik minat murid serta mengayakan pengetahuan dan pengalaman murid

SP

Kepentingan Sumber Pendidikan dalam P&P

Teori Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligences) oleh Howard Gardner (1983) menyatakan bahawa setiap individu mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan (intelligences) merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud secara semulajadi. Gardner menjelaskan bahawa setiap kecerdasan adalah berasingan dan tidak saling bergantung – seseorang mungkin lemah dalam sesuatu bidang kemahiran tetapi cemerlang dalam domain (bidang kecerdasan) yang lain. Menurut beliau lagi, setiap individu mempunyai kelapan-lapan kecerdasan tetapi pada darjah atau kadar yang berbeza-beza dari segi kekuatan dan kemahiran. Kecerdasan tersebut boleh dikembangkan menerusi pendidikan, pengalaman dan persekitaran.

MI

Pengurusan Sumber Pendidikan

Kementerian Pelajaran Malaysia memperuntukkan sejumlah wang bagi meningkatkan koleksi Sumber Pendidikan melalui per capita grant (PCG) dan sumber kewangan tambahan setiap tahun. Justeru, Sumber Pendidikan ini perlu diurus dengan baik, efisien dan sistematik bagi memudahkan akses dan penggunaan oleh guru dan murid dalam mempertingkatkan kualiti PdP.

Kemudahan bagi menempatkan pelbagai jenis dan format Sumber Pendidikan turut diberi perhatian oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, antaranya:

 • Pusat Sumber Sekolah (Bilik Perpustakaan, Bilik Media, Bilik Bahan Bantu Mengajar)
 • Pusat Akses Sekolah
 • Makmal Komputer

Selain itu, sekolah-sekolah yang proaktif mewujudkan kemudahan dan Sumber Pendidikan tambahan seperti Bilik Sumber Mata Pelajaran, Bilik / Ruang Akses Kendiri, Laluan Ilmu, Taman Ilmu dan sebagainya yang dapat menjadikan suasana pembelajaran lebih kondusif, menarik dan bermakna kepada murid.

Sumber Pendidikan Berteknologi Tinggi

Menjelang abad ke-21, perkembangan pesat teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah mengubah lanskap pendidikan di Malaysia. Dengan wujudnya Sekolah Bestari pada tahun 1997, penekanan diberikan kepada Sumber Pendidikan berteknologi tinggi agar pengetahuan dan kemahiran murid adalah seiring dengan perkembangan teknologi semasa dalam usaha membangunkan Malaysia sebagai sebuah ekonomi berasaskan pengetahuan yang berdaya saing (k-economy).

Pembelajaran berasaskan Sumber Pendidikan berteknologi tinggi merujuk kepada pewujudan dan penyediaan kemudahan resos dan peralatan seperti perkakasan, perisian, dan rangkaian Internet kepada semua warga sekolah yang ingin mendapatkan pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai sama ada melalui proses P&P secara formal atau secara kendiri. Pembelajaran berasaskan sumber pendidikan berteknologi tinggi pada dasarnya dapat dilaksanakan merentas sempadan dan masa dengan adanya peralatan digital berbentuk maya.

Perkembangan pesat berbilion-bilion maklumat dan Sumber Pendidikan di Internet menyukarkan carian dan penilaian Sumber Pendidikan yang  berkualiti dan sesuai dengan murid. Pengurusan Sumber Pendidikan yang berkesan, sistematik dan efisien perlu dititik berat dan ditingkatkan. Murid juga perlu diberi pendedahan Kemahiran Abad Ke-21 (21st Century Skills) dan Literasi Maklumat (Information Literacy) supaya mereka mampu mengenal pasti, mencari, menilai dan mengguna maklumat secara berkesan dan efisien.

hightech

Penilaian Sumber Pendidikan

Penilaian sumber pendidikan dilaksanakan berasaskan penggunaan dan hasil pembelajaran yang diperolehi oleh murid. Penilaian ini termasuk Penilaian Formatif (ketika penyediaan sumber pendidikan) dan Penilaian Sumatif (selepas sumber pendidikan disedia dan digunakan). Keberkesanan sumber pendidikan dinilai dai aspek berikut:

 1. Kurikulum

Sumber pendidikan yang digunakan perlu sesuai dengan kehendak kurikulum dan objektif PdP. Ia perlu membantu guru dalam penyampaian isi kandungan pelajaran serta sesuai dengan tahap pemahaman dan perkembangan kognitif murid.

 1. Proses

Pengalaman berinteraksi secara langsung dengan sumber pendidikan dapat menggalakkan proses pembelajaran. Pembelajaran dapat ditingkatkan lagi sekiranya sumber itu memerlukan gerak balas murid secara lisan atau perbuatan.

 1. Sikap

Penggunaan sumber pendidikan yang sesuai dapat menarik minat dan perhatian murid terhadap proses PdP. Sumber pendidikan yang berkesan dapat menerapkan nilai-nilai murni  dan meningkatkan motivasi murid dan.

 1. Penggunaan

Sumber pendidikan harus mudah digunakan, mudah alih dan mudah disimpan. Pengalaman menunjukkan bahawa sumber pendidikan yang sukar atau dialih dan disimpan, tidak mendapat sambutan dalam kalangan guru.

 1. Kualiti

Kualiti sumber pendidikan yang digunakan haruslah memuaskan supaya mesej yang hendak disampaikan dapat diterima oleh murid dengan berkesan. Contohnya, bahan cetak harus senang dibaca dan mempunyai kosa kata yang sesuai dengan tahap penguasaan bahasa murid.

 1. Kos

Kebanyakan sumber pendidikan hanya digunakan beberapa kali sahaja dalam setahun. Oleh itu, kos penghasilan sesuatu bahan haruslah rendah. Bagi tujuan tersebut, sumber pendidikan yang boleh diguna semula dan direka ganti lebih berkesan dari segi kos.

Advertisements